Regulamin Koncertu  Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 1. Regulamin imprezy masowej określa:
 • miejsce i datę organizowanej imprezy
 • zasady zachowania się osób obecnych na imprezie
 • zasady korzystania przez nie z obiektów, terenu, a także znajdujących się tam urządzeń
Regulamin imprezy
 1. Koncert Finału W.O.Ś.P. odbywa się w Bydgoszczy na Starym Rynku a/dot. spraw organizacyjnych:
 • impreza rozpoczyna się o godzinie 12.00 a jej zakończenie przewidziano na 22.00 tego samego dnia
 • organizacją, koordynacją przygotowania i przebiegu imprezy zajmuje się R.M Music Shop – Regionalny Sztab W.O.Ś.P. 
 • impreza odbywa się na Starym Rynku 
 • stoiska handlowe są ustawione według określonego przez organizatora porządku
 1. Zasady zachowania się osób obecnych na imprezie:
 • Osoby obecne na Koncercie Finału W.O.Ś.P. w Bydgoszczy obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do przestrzegania regulaminu;
 • Zabrania się wnoszenia oraz używania na broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
 2. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w regulaminie;
 3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku nie wykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy
 4. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia
 • Służby porządkowe organizatora zobowiązane są:
 1. w odniesieniu do osób zakłócających porządek, usunąć je z terenu imprezy
 2. posiadania dostępu do urządzeń, za pomocą których możliwa będzie stała łączność  z szefem ds. bezpieczeństwa
 • W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do punktu medycznego oznaczonego czerwonym krzyżem lub poprosić o pomoc służb porządkowych
 • Wyznaczone są drogi ewakuacyjne, służące służbom ratunkowym w tym Straży Pożarnej i służbom medycznym   prosimy ich nie zajmować w trakcie imprezy, ani tarasować podczas opuszczenia imprezy
 • Sanitariaty znajdują się w wyznaczonych miejscach
 • W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować poleceniom służby porządkowych
 • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają punkty informacji
 • Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 1. Zasady korzystania z obiektów, terenu, a także znajdujących się tam urządzeń – dot. ruch drogowego:
 • Nie można blokować lub utrudniać ruchu na ulicach sąsiadujących z Starym Rynkiem
 • Samochody należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych przez służby porządkowe.
 • Dla ruchu kołowego na czas koncertu jest  zakaz poruszania .