Regulamin Koncertu  Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I. Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

II. Regulamin imprezy masowej określa:
• miejsce i datę organizowanej imprezy
• zasady zachowania się osób obecnych na imprezie
• zasady korzystania przez nie z obiektów, terenu, a także znajdujących się tam urządzeń

Regulamin imprezy
1. Koncertu Finału W.O.Ś.P. odbywają się w Bydgoszczy na Starym Rynku a/dot. spraw organizacyjnych:
• impreza rozpoczyna się o godzinie 12.00 a jej zakończenie przewidziano na 22.00 tego samego dnia
• organizacją, koordynacją przygotowania i przebiegu imprezy zajmuje się Michał Moczadło
• impreza odbywa się na Starym Rynku
• stoiska handlowe są ustawione wzdłuż ul. Mostowej według określonego przez organizatora porządku
2. Zasady zachowania się osób obecnych na imprezie:
• Osoby obecne na Koncercie Finału W.O.Ś.P. w Bydgoszczy obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do przestrzegania regulaminu;
• Zabrania się wnoszenia oraz używania na broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;
• Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz kontrolowanie aktualnych szczepień.
b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w regulaminie;
c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku nie wykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy
d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia
• Służby porządkowe organizatora zobowiązane są:
a. w odniesieniu do osób zakłócających porządek, usunąć je z terenu imprezy
b. posiadania dostępu do urządzeń, za pomocą których możliwa będzie stała łączność z szefem ds. bezpieczeństwa
• W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do punktu medycznego oznaczonego czerwonym krzyżem lub poprosić o pomoc służb porządkowych
• Wyznaczone są drogi ewakuacyjne, służące służbom ratunkowym w tym Straży Pożarnej i służbom medycznym prosimy ich nie zajmować w trakcie imprezy, ani tarasować podczas opuszczenia imprezy
• Sanitariaty znajdują się w wyznaczonych miejscach
• W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować poleceniom służby porządkowych
• Wszelkich dodatkowych informacji udzielają punkty informacji
• Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu
• Interpretacja regulaminu należy do organizatora
3. Zasady korzystania z terenu, a także znajdujących się tam urządzeń – dot. ruch drogowego:
• Nie można blokować lub utrudniać ruchu na ulicach sąsiadujących z Starym Rynkiem
• Samochody należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych przez służby porządkowe.
• Stary Rynek jest wyłączony dla ruchu kołowego z wyjątkiem służb porządkowych , Policji , Straży Pożarnej ,Straży Miejskiej , karetek Pogotowia oraz dojazdu zespołów muzycznych do sceny ul. Krętą